Lenen kost geld

Sinds 1998 voordelig en vertrouwd geld lenen bij ABCS

Over ons

Informatie over geld lenen

Voor onze klanten

Privacyverklaring

Via het contact dat je met ABCS hebt, met name door middel van de website www.degoedkoopstelening.nl , worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ABCS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; alleen die persoonsgegevens verzamelen die wij nodig hebben voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden; jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; op jouw verzoek inzage geven in de over jouw verzamelde persoonsgegevens en op verzoek jouw gegevens corrigeren of verwijderen.
 
Doeleinden verwerking 
ABCS verwerkt jouw persoonsgegevens voor pre-contractuele maatregelen zoals het verwerken van je aanvraag en het uitbrengen van offertes en voor de uitvoering van overeenkomst(en). Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van relatiebeheer en eventueel voor marketingdoeleinden. Met dit laatste wordt bedoeld dat je door ons benaderd kan worden met gerichte informatie en/of aanbiedingen. In het kader van de pre-contractuele maatregelen en de uitvoering van de overeenkomst wisselt ABCS jouw persoonsgegevens uit met kredietverstrekkers, verzekeraars en eventuele andere bij onze dienstverlening betrokken partners. 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. ABCS zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 
 
Beveiliging 
ABCS heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is er onder andere sprake van toegangscontrole, automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens en beveiliging van netwerk(verbindingen). 
 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.De op onze website ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in onze administratie en die van de aanbieder waar het (financierings)contract of eventueel de verzekering wordt aangevraagd. Op onze administratie is ons privacyreglement van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen. Door ondertekening van deze aanvraag gaat u akkoord met ons privacyreglement en opname van uw persoonsgegevens in onze administratie. 

Van de door ons aangehouden persoonsadministratie wordt een intern verwerkingsregister aangehouden. Op uw verzoek verstrekken wij u een exemplaar.